نهال زیتون

درخت زیتون و مراحل کاشت

درخت زیتون یک گونه بسیار مقاوم بوده که می تواند خود را با شرایط نامساعد آب و هوایی و خاکی سازگار کند. کشورهای اسپانیا ، ایتالیا ، مراکش ، ترکیه…
فهرست