روز جهانی جنگل‌ها

روز جهانی جنگل ها و اهمیت جنگل در ایران

روز جهانی جنگل‌ها که هر ساله در تاریخ 21 مارس برگزار می‌شود، به عنوان یک مناسبت جهانی با هدف افزایش آگاهی و تشویق به حفظ و احیای جنگل‌ها تعیین شده…
فهرست