کمپین بازیافت کاغذ

"*" indicates required fields

Please enter a number greater than or equal to 30.
حداقل وزن 30 کیلوگرم
مواد بازیافتی شما شامل چه مواردی است؟
نام و نام خانوادگی*
آدرس تحویل*
تاریخ مناسب تحویل
لطفا عکسی از مواد بازیافتی خود بارگذاری فرمایید
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 5 MB, Max. files: 3.
    فهرست